Australia
Australian Capital Territory Capital: Canberra
澳大利亚首都特区
Ào dà lì yà shǒu dū tè qū
New South Wales Capital: Sydney
新南威尔士
Xīn nán wēi ěr shì
Northern Territory Capital: Darwin
北领地
Běi lǐng dì
Queensland Capital: Brisbane
昆士兰州
Kūn shì lán zhōu
South Australia Capital: Adelaide
南澳大利亚州
Nán ào dà lì yà zhōu
Tasmania Capital: Hobart
塔斯马尼亚州
Tǎ sī mǎ ní yà zhōu
Victoria Capital: Melbourne
维多利亚州
Wéi duō lì yà zhōu
Western Australia Capital: Perth
西澳大利亚州
Xī ào dà lì yà zhōu